Hrvatski
Hrvatski
English

Natječaj za izbor voditelja Ureda za računalnu mrežu i informatičko-komunikacijski sustav

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi raspisuje


NATJEČAJ ZA IZBOR


jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - Voditelj Ureda za računalnu mrežu i informatičko-komunikacijski sustav na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


(Voditelj ustrojstvene jedinice 4 - platni razred 8 /rukovodeće radno mjesto JJI razine)


Svi kandidati natječaj a moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17., 98/19.,151 /22. i 64/23.).


Kandidati natječaja su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni ispunjavati sljedeće uvjete:


• završen sveučilišni diplomski studij u području tehničkih znanosti u polju računarstva ili

društvenih znanosti, u polju informacijskih ili polju komunikacijskih znanosti

• napredno poznavanje rada na računalu

• poznavanje engleskog jezika

• tri godine radnog iskustva u struci


Kandidati su obvezni priložiti:

• vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

• životopis

• izvornik ili ovjerenu presliku diplome

• presliku identifikacijske isprave

• elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana

objave ovog natječaja

• dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca/naručitelja posla o

vrsti poslova koje obavlja /je obavljao i trajanju radnog odnosa/posla, preporuke i slično)

• potpisan obrazac privole


Kandidati natječaja prijavu i dokumentaciju predaju u jednom (1) primjerku. Javna isprava prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ovjerenu presliku javne isprave može ovjeriti ustanova koja je izdala javnu ispravu ili ju može ovjeriti javni bilježnik.


Dokumenti vezani uz natječaj:

1) Natječaj za voditelja ureda

2) Obrazac - PRIVOLA

3) Opis poslova i radnih zaduženja-Voditelj Ureda za računalnu mrežu i informatičko komunikacijski sustav

4) Objava natječaja u Narodnim novinama