Hrvatski
Hrvatski
English

Upisi

Kako se prijaviti na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi:


PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.


UVJETI UPISAZa upis na sveučilišni i stručne prijediplomske studije Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu.

Razredbeni postupak (klasifikacijski postupak) provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta  (NISpVU) vrednovanjem uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koje je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:


OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE


Naziv

Vrednovanje

Prosjek svih ocjena

40 %


OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE


Naziv

Razina ispita

Vrednovanje

Hrvatski jezik

B

20 %

Matematika

B

20 %

Strani jezik

B

20 %


Pristupnici koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine mogu polagati ispite državne mature koji su postavljeni kao uvjet za upis na studijske programe. Na studijske se programe mogu prijaviti i ako ne polože ispite državne mature, no u tome slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Hrvati izvan Republike Hrvatske: Hrvati koji su četverogodišnju srednju školu završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa na sveučilišni i stručne prijediplomske studije u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta prema posebnoj kvoti za upis.

Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj kao i državljani RH. Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na studije sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita državne mature, ali za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisala sastavnica.


KRAJNJI ROKOVI ZA ELEKTRONIČKU PRIJAVU STUDIJSKIH PROGRAMA u sustavu NISpVU

Ljetni rok – od 1. veljače (u 9:00) do 17. srpnja 2024. (do 13:59 sati).

Jesenski rok - od 22. srpnja do 18. rujna 2024. (do 13:59 sati).

Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenta i podataka unesenih u NISpVU i u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje


UPISI na sveučilišni i stručne prijediplomske studije za pristupnike koji steknu pravo upisa kroz NISpVU sustav, provoditi će se u:

  • Ljetni rok - 18. i 19. srpnja 2024. prema rasporedu koji će biti objavljen 17. srpnja 2024. godine na mrežnim stranicama Fakulteta.
  • Jesenski rok - 19. rujna 2024. prema rasporedu koji će biti objavljen 18. rujna 2024. godine na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pravo na upis imaju pristupnici koji su ostvarili pravo upisa prema redoslijedu na rang-listi do popunjenja upisne kvote.

 

UPISNA MJESTA


R.br.

Studij

Redoviti studenti

RH/ EU

Redoviti studenti (HRVATI izvan RH)

Izvanredni studenti

UKUPNO

1.

Sveučilišni prijediplomski studij
Turizam

30

2

30

62

2.

Stručni prijediplomski studij
Računovodstvo

30

2

15

47

3.

Stručni prijediplomski studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

30

2

-

32

4.

Stručni prijediplomski studij
Enogastronomija

30

2

-

32

SVEUKUPNO

120

8

45


173

 

 

 

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih i stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. iznosi:

  • a) 960,00 eura za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih znanosti,
  • b) 1.120,00 eura za studije koji se izvode u znanstvenom području biotehničkih znanosti

Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2024./2025. po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2024./2025. po prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnih studija: prijediplomskog i sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija te stručnog prijediplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija. Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij.

Redoviti student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti i to pod uvjetom da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 55 ECTS bodova. Pravo na redoviti studij uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.

 

TROŠKOVI UPISA

Sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naplaćuju troškove upisa i upisnih materijala sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 26. travnja 2023. godine kako slijedi- sastavnice koje koriste e-indeks 40,00 eura te 7,00 eura za projekte Studentskog zbora Sveučilišta.


DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • Jedna fotografija veličine 4x4 cm
  • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
  • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
  • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN HR 20 23400091111195785.
  • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 47 eura za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN: HR 20 23400091111195785.
  • Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Požega.

Napomena: Kandidati prije upisa trebaju provjeriti na mrežnim stranicama Fakulteta traže li se za upis dodatni dokumenti.


SVE DODATNE OBAVIJESTI O UPISU mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Fakulteta, Vukovarska 17, Požega, tel. 034/311-450, kao i na mrežnoj stranici: http://www.ftrr.hr/index.php/hr/.


Pristupnici koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa.

NAPOMENA: Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.