Hrvatski
Hrvatski
English

Interni poziv za podnošenje prijava za financiranje internih znanstveno-istraživačkih projekata u akademskoj godini 2023./2024.

KLASA: 401-01/23-01/27
URBROJ: 2177-1-20-01-01-23-1

Požega, 08. studenog 2023.g.

 

INTERNI POZIV

za podnošenje prijava za financiranje internih znanstveno-istraživačkih projekata u akademskoj godini 2023./2024.

 

Uvjeti prijave:

 • Interni poziv se raspisuje za financiranje internih institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata sukladno Pravilniku o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta
 • Interni znanstveno-istraživački projekt na temelju ovog Poziva može prijaviti zaposlenik Fakulteta na znanstveno-nastavnom nastavnom ili suradničkom radnom mjestu, pri čemu na jednom projektu mogu sudjelovati minimalno (3), a maksimalno (6) članova projekta
 • Prijave za interne znanstveno-istraživačke projekte temeljem ovog Poziva podnose se najkasnije 15 dana od dana objave ovog internog poziva na mrežnim stranicama Fakulteta (ftrr.hr)
 • Prijave se podnese u navedenom roku u elektronskom obliku na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Prijedlog projekta se podnosi na propisanom Obrascu za prijavu projekata koji je sastavni dio ovog poziva (Obrazac br. 1.i sastavni dio prijave.
 • Nepotpune, nepravodobne i nepravilno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje


Uvjeti i kriteriji za financiranje/odobrenje prijavljenih projekata (temeljem Pravilnika o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta koji se nalazi u privitku ovog poziva):

 • Na internim znanstveno-istraživačkim projektima mogu sudjelovati zaposlenici Fakulteta znanstvenici na znanstveno-nastavnom, nastavnom ili suradničkom radnom mjestu, stručnjaci izvan Fakulteta i studenti Fakulteta.
 • Voditelj projektnog tima mora biti zaposlenik Fakulteta (na znanstveno-nastavnom nastavnom ili suradničkom radnom mjestu)
 • Zaposlenik Fakulteta (na znanstveno-nastavnom nastavnom ili suradničkom radnom mjestu) može sudjelovati samo u jednom internom znanstveno-istraživačkom projektu u istoj akademskoj godini
 • Visina raspoloživih sredstava za financiranje internih institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 4.500,00 eura.
 • Maksimalni iznos financiranja za pojedini interni znanstveno-istraživački projekt iznosi 1.500,00 eura
 • Prijavljeni interni projekti se vrednuju na temelju kriterija bodovanja označenih u članku 7. Pravilnika o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta
 • Dodijeljena sredstva za odobreni interni projekt mogu se utrošiti isključivo za aktivnosti navedene u članku 8. Pravilnika o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta
 • Dodijeljena sredstva za akademsku godinu se ne mogu prenijeti u iduću akademsku godinu


Postupak ocjenjivanja/vrednovanja prijavljenih projekata i dodjela financijskih sredstava

 • Ocjenu/vrednovanje prijavljenog internog projekta daje Povjerenstvo za ocjenjivanje internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta imenovano odlukom dekana Fakulteta (članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati ili na bilo koji način uključeni u prijavljeni projekt) 
 • Fakultetsko vijeće Fakulteta na prijedlog dekana i temeljem provedenog postupka vrednovanja /ocjenjivanja prijavljenih internih projekata donosi odluku o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata najkasnije u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijava


Ostale napomene:

 • U privitku ovog Poziva dostavlja se: Obrazac zahtjeva za financiranje aktivnosti internih znanstveno-istraživačkih projekta (Obrazac br. 2.), te Obrazac izvješća za financiranje internih znanstveno-istraživačkih projekta Fakulteta (Obrazac br. 3.). Ti se obrasci u postupku prijave projekata ne popunjavaju i ne dostavljaju već služe projektnom timu odobrenog projekta za podnošenje zahtjeva za financiranje te izvješća o ispunjenju aktivnosti u sklopu odobrenog projekta sukladno odredbama članka 9. i 10. Pravilnika o financiranju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta


DEKAN:

prof. dr. sc. Borislav Miličević