Hrvatski
Hrvatski
English

Natječaj za izbor docenta i voditelja ureda za poslovne odnose i nabavu


NATJEČAJ

  za izbor


 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno – nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na opće radno mjesto – rukovodeće radno mjesto treće razine -voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste, koeficijent 1,80 (voditelj Ureda za poslovne odnose i nabavu), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).


Kandidati natječaja pod točkom 1. osim kriterija propisanih člankom 39. stavcima 1. i 3. i člankom 119. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) obvezni su ispuniti kriterije propisane člankom 123. stavcima 1. i 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 50. stavcima 1. i 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje („Narodne novine“ 28/17, 72/19, 21/21 i 111/22), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/06, 122/17 i 120/21), Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ 129/05) te člankom 9. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.ftrr.hr/fakultet/propisi.


Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 1. - Prijava na natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjestoObrazac 1. je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.


Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezno prilažu dokumentaciju u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Za kandidate natječaja pod točkom 1. koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (i latiničnog pisma) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (napredno znanje (C2)).


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom:  »Prijava na natječaj za izbor docenta«.


Kandidati natječaja pod točkom 2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni ili stručni prijediplomski studij u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije
 • napredno poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • tri godine radnog iskustva u struci
 • probni rad 3 (tri) mjeseca


Uz prijavu na natječaj Kandidati natječaja pod točkom 2.  obvezni su priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca/naručitelja posla o vrsti poslova koje obavlja /je obavljao i trajanju radnog odnosa/posla, preporuke i slično)
 • potpisan obrazac privole


Opis poslova i radnih zaduženja Voditelja Ureda za poslovne odnose i nabavu (voditelj ustrojstvene jedinice II. Vrste) objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ftrr.hr/fakultet/natjecaji/tag/zaposljavanje


Kandidati natječaja pod točkom 2. dokumentaciju predaju u jednom (1) primjerku. Javna isprava prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ovjerenu presliku javne isprave može ovjeriti ustanova koja je izdala javnu ispravu ili ju može ovjeriti javni bilježnik.


Kandidati  natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanoj provjeri znanja i razgovoru (intervjuu). Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta https://www.ftrr.hr/fakultet/natjecaji/tag/zaposljavanje. Kandidati koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja i razgovoru (intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Kandidati  natječaja pod točkom 2. prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose u roku od osam (8)  dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“  na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, 34000 Požega, s naznakom»Prijava na natječaj - Voditelj Ureda za poslovne odnose i nabavu».

Za sve kandidate natječaja koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju potrebno je priložiti dokaz o provedenom postupku  priznavanja visokoškolske  kvalifikacije.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu.


Kandidati koji se na temelju posebnih propisa - Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.,98/19.,84/21.), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.


Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u PožegiKLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ:2177-1-20-01/01-24-1

Požega, 29. svibnja 2024.


Dokumenti u prilogu: