Hrvatski
Hrvatski
English

Ured za međunarodnu suradnju i projekte

Ured za međunarodnu suradnju i projekte ima slijedeće aktivnosti:


  • obavlja stručno-administrativne poslove vezane za planiranje, pripremu, praćenje i provedbu projekata/sporazuma u kojima sudjeluje Fakultet te međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prati natječaje i programe za znanstvene, nastavne i stručne projekte
  • provodi praćenje međunarodne znanstvene vidljivosti i izvrsnosti nastavnika Fakulteta
  • izrađuje izvješća o znanstvenim i stručnim publikacijama nastavnika i vanjskih suradnika Fakulteta
  • surađuje sa sveučilišnim uredima i uredima drugih sveučilišnih sastavnica, kao i sa sveučilištima i institucijama unutar i izvan EU
  • obavlja poslove u vezi odlaznih i dolaznih mobilnosti studenata, nastavnika, te administrativnog osoblja u okviru provedbe Erasmus+ programa, kao i drugih programa, mreža i inicijativa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU
  • priprema, organizira te sudjeluje u međunarodnim sveučilišnim smotrama i sajmovima, konferencijama, radionicama i sastancima, te
  • obavlja i druge poslove koji se prema  naravi i vrsti posla odnose na projekte i međunarodnu suradnju Fakulteta.